Trening kreatywności

Szkolenie z zakresu twórczego myślenia skierowane do działów marketingu i sprzedaży, a także kierownictwa firmy.

Szkolenie Trening kreatywności składa się z modułów, które mogą być dobierane indywidualnie. Wszystkie moduły stanowią szkolenie w pełnym zakresie.

Moduł  1. Czym jest kreatywność

 • Wszyscy jesteśmy geniuszami
 • Źródła kreatywnego myślenia
 • Proces kreacji: okres przygotowawczy, inkubacja, iluminacja, weryfikacja
 • Właściwości ludzkiego mózgu
 • Lewa i prawa półkula, ich rola i zadania w myśleniu  przetwarzaniu informacji
 • Ćwiczenia koordynujące pracę półkul mózgowych

 Moduł  2. Wybrane metody rozwiązywania problemów i innych twórczych działań

 • Redefinicja problemu – formuła: WJSM i CJMZ
 • Techniki heurystycznego generowania pomysłów
 • Burza mózgów
 • Myślenie lateralne – analogie
 • Myślenie lateralne – przejście „niemożliwe”
 • Metoda skrzynki i konkurs pomysłów

 Moduł  3. Przekonania, a kreatywność

 • Dlaczego nie jesteśmy kreatywni?
 • Co ogranicza kreatywne myślenie?
 • Bariery wrodzone i nabyte
 • Zmiana ograniczających przekonań.

 Moduł  4. Wyzwalanie kreatywności naturalnej

 • Mind Mapping – wykorzystanie map myśli w kreowaniu twórczych pomysłów
 • Myślenie wielokierunkowe
 • Zasady konstruowania map myśli

Moduł  5. Wyzwalanie kreatywności jako wzorca działań nieświadomych 

 • Kotwiczenie stanu kreatywności myślenia lateralnego i uruchamianie kotwic
 • Warunkowanie kotwic w procesie wyzwalania kreatywności
 • Pobudzanie kreatywności w zakresie aktywności fal mózgowych alfa (stan płytkiego i średniego transu)

Moduł  6. Kreatywność – praca w zespole

 • Budowanie relacji w zespole
 • Cykl pracy zespołowej w procesie kreatywnego myślenia
 • Przekaz i odbiór informacji w zespole – różne perspektywy
 • Komunikacja werbalna i niejęzykowa (niewerbalna) w procesie kreatywnego myślenia
 • Zasady i techniki aktywnego słuchania

 Moduł  7. Studium przypadku

Uczestnicy szkolenia na bazie przedstawionego studium przypadku trenują nabyte umiejętności.

 Moduł  8. Warsztat kreatywnego myślenia 

Uczestnicy szkolenia na bazie własnych materiałów, projektów i zadań przygotowują projekt.

Aby zapisać się na szkolenie Trening kreatywności proszę o KONTAKT